Na Krajině 44, 686 01 Uherské Hradiště – Vésky, Tel.: 572 503 675, Mobil: 774 730 176, e-mail: info@petrklicuh.cz

Pro potřeby domovního řádu se poskytovatelem rozumí azylový dům pro ženy a matky s dětmi,  PETRKLÍČ, o.p.s.,(právnická osoba, která má oprávnění poskytovat sociální služby) -dále jen jako AD.

Uživatelem/klientem se  pro  potřeby  domovního  řádu  rozumí  osoba,  které  je  poskytována sociální  služba,  konkrétně  pro  sociální  službu  azylový  dům  pro  ženy  a  matky  s dětmi  se uživatelem rozumí žena, která patří do cílové skupiny poskytované sociální služby.Domovní  řád  je závazný(viz.  smlouva  o  ubytování) pro  všechny  ubytované  uživatelky a  děti azylového  domu  pro  ženy  a  matky  s dětmi  o.p.s.  PETRKLÍČ,  Na  Krajině  44,  Uherské  Hradiště –Vésky.

Domovní řád je nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí ubytování a v případě jeho nedodržování může  být  ze  strany  poskytovatele  uživatelce  vysloveno  „upozornění  na  porušení  DŘ“,  na  jehož základě může být pobyt uživatelky vAD ukončen.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny a doplňky tohoto Domovního řádu.Platná pro všechny obyvatele je vždy jeho poslední verze, kterou dodržují.

Jako doplněk Domovního řádu slouží Informační manuál, který obdrží každá klientka /žadatelka a který je dostupný i na webových stránkách AD.

1.Ubytování, platba nájmu

1.1.Nájemné  za  pobyt  se vypočítává  dle  ceníku  viz.  příloha.Úhrada  probíhá  na  základě vystavené  faktury  za  daný  kalendářní  měsíc. Pokud není  platba uhrazena do 25. dne kalendářního  měsíce,  je  to  důvodem  k předání  výzvy  k úhradě  nájmu  a  udělení  ústního napomenutí.

1.2.Pokud  není  platba  nájmu  uhrazena do posledního  dne  v měsíci,  jeto  důvodem  k udělení písemného  napomenutí  za  hrubé  porušení  DŘ,  které  může  být  důvodem  k zahájení jednání o ukončení pobytu.

2.Užívání bytových jednotek

2.1.Klientka nese za svou bytovou jednotku plnou zodpovědnost. Je povinna udržovat čistotu, chránit   majetek   a   vybavení   před   zničením,   zacházet   šetrně   se   svěřenými   věcmi, nestěhovat  a  nepoškozovat  nábytek, dveře  a  stěny  samolepkami,  kresbami,  neplýtvat elektrickou energií, vodou ani teplem.

2.2.Závadu nebo poškození vybavení bytu nebo společných prostor hlásí klientky neprodleně (i  mimo  měsíční  kontroly  závad) za  účelem  zajištění  bezpečnosti  nebo  opravy  škody. Zároveň se klientka s pracovnicí dohodne, jakým způsobem bude oprava škody provedena nebo  uhrazen  poničený  majetek  (hotově  nebo  odečtením  zvratné  kauce při  ukončení pobytu).

2.3.Při  odchodu  z  AD  na  noc  a  déle klientka  vypne  ze  zásuvky  elektrické  spotřebiče  (mimo lednice).  Pokud  bude  pryč  dva  a  více  dní,  pak  i  otočí  vypínač  bojleru  do  polohy  0  a sníží topení,  zavře  okna  v bytě  a  vynese  odpadky.  Poté  klientka  požádá  pracovnici  o  kontrolu BJ, kdy jí oznámí svůj odjezd, příp. adresu pobytu dětí.

3.Užívání společných prostor AD

3.1.Do společných prostor patří: zahrada, společenská místnost (herna), chodby, kočárkárna, prádelna  a  kuchyňka.  Tyto  místnosti  mají  svá pravidla  užívání,  která klientky  i  jejich  děti dodržují.Klíče  od  kuchyňky,  prádelny  nebo  herny  vydávají  pracovnice  dospělé osobě, která následně odpovídá za pořádek a neponičený stav věcí vdané místnosti. Pokud zjistí nějaké poškození v místnosti či  nepořádek po  předchozí  klientce,  je  povinna  to  oznámit v kanceláři  soc.  pracovníků. V opačném  případě  bude  náprava  vyžadována  po  dané klientce.

3.2.Pro  praní  prádla  mohou  klientky  používat  pračky,  které  jsou  majetkem  AD.  Po  doprání pračku  vyčistí  (zásobník  na  prací  prášek  i  buben  pračky)  od  zbytku  pracího  prášku  a nečistot (nití, vlasů apod.).Platí stejně i pro sušičku.Do prádelny nemají přístup děti.

3.3.Platí zákaz vstupu  do provozních  místností(kotelna,  sklad,  půda,  sklep)a  zákaz  vstupu bez vyzvání do kanceláře soc. pracovnic nebo ředitelky.

3.4.Klientka je povinna dodržovat noční klid, který trvá od 22:00 do 6:00. V době mezi 6 hod. a 8 hod.  je  klientka  povinna  regulovat  hluk  a  chování  své  a  svých  dětí  takovým  způsobem, aby  nedocházelo  k rušení  provozu  AD  a  ostatních  ubytovaných.  Po  20 hod.  by  se  neměly matky s dětmi již nadměrně zdržovat na zahradě a chodbách (vzhledem k uspávání malých dětí a přípravě dětí na další školní den).

4.Úklid

4.1.Klientky jsou povinny udržovat čistotu a pořádekpo sobě i svých dětech. Úklid a celkovou čistotu přidělené  bytové  jednotkya společných  prostor  si  zajišťují samy  svými  čistícími prostředky,a  to  včetněprostoru  před  AD  asezónního  úklidu  (hrabání  listí,  odmetání sněhu, atd.).

4.2.Během  celého  týdne  zodpovídají  za  čistotu  společných  prostor  klientky,  které  sestřídají postupně  v  pravidelném  týdenním  úklidu. Čistě  uklizené  společné  prostory  klientky předávají pracovnici na službě vždy vnedělivdobě mezi 17hod a18hod.

5.Elektrické spotřebiče

5.1.Klientky  mohou  užívat  své  elektrospotřebiče(televizor,  vysavač  atd.),  které  ale musíbýt buď   vzáruce   splatným   záručním   listem,nebo   mít   provedenou   platnou   revizi   o bezpečnosti jejich provozu, kterou si uživatelky zajišťují samy a na vlastní náklady.

6.Péče o dítě

6.1.Podmínkou pobytu vAD je řádná a všestrannápéče matkyo dítě. Matkaje povinnadítěti zajišťovat všechny biologické potřeby (jako je průběžná hygiena, stravování, jeho ošacení apod.). Základní povinností je dále i zajištění pravidelné školní docházky dítěte. Zároveň je klientkapovinnadbát o hygienu svou vlastní. Matka má také usilovat o vytvoření klidného a láskyplného prostředí pro své dítě (děti).

6.2.Matky  dbají  na  dodržování  domovního  řádu  svými  dětmi. Musí  mít  přehled  o  pohybu svých dětí vprostorech AD, aby nedošlo kporušení bezpečnosti či ničení majetku AD.

6.3.Pracovnice    nepřebírají    zodpovědnost    za    děti    klientek,     které     nemohou     vprostoráchazylovéhodomuzůstat samy bez dozoru.

6.4.Děti  si  mohou  klientky  hlídat  mezi  sebou.Hlídání  dětí  si  klientky  domlouvají pouze vAD, kdy  tuto  skutečnost  oznámí  pracovnici  a  stvrdí  hlídání  podpisem  obou  stran.Svýjimkou pravidelných nočních pracovních směnnení dovoleno hlídání dětí jiné klientce přes noc.6.5.Hlídání  nezl.  dítěte  rodinným  příslušníkem  či  samostatný  pobyt  dítěte  vAD  je  možný pouze výjimečně, na základě předchozí písemné dohody poskytovatele služby a klientky.

7.Řešení sociálně nepříznivé situace

7.1.Aby  byl  pobyt  vazylovém  domě  smysluplný,  je  třeba,  aby  klientka  spolu  se  sociální pracovnicí pracovala  na  řešení  své  nepříznivé  situaceběhem  společných  a  předem domluvených  schůzek(individuálních  plánech).  Nebude-li  řešit  svou  sociálně  nepříznivou situaci,  protože  nechcenebo  už ze  svého  pohledu nemáco  řešit,  důvody  kvyužití  tétosociální  služby  pominulya  pobyt  může  být  ukončen  ze  strany  poskytovatele  služby  i předčasně.

7.2.Aktivita  řešit  svou  situaci  za  podpory  nebo  pomoci  sociální  pracovnice  a  účast  na společných schůzkách  klientekjsou  podmínky  pobytu.  Klientka  se  může  zúčasti  na schůzce    klientek    nebo    sklíčovou    pracovnicísdostatečným    předstihemomluvit zdůležitých důvodů jako je nemoc, zaměstnání, soudní jednání, apod.

7.3.Klientky  mají  kdispozici  vkancelářipracovnicpočítač  spřístupem  na  internet,  který mohou využívatpři  řešení  své  sociální  situace  a  jejich  děti  při  vypracovávání  domácích úkolů. Tento počítač mohou klientkya děti starší 11let využívat vdobě od 15:00 do 18:30 a od 19:30 do 21:45. Dětimladší 11letmohou na počítač pouze vdoprovodu matky.

8.Příchody / odchody z AD v průběhu pobytu

8.1.Je třeba, aby klientka nebo její dětinahlásilyslužbě vždy svůjodchod a taky příchodzpět doazylového domu a odevzdaly klíče od bytu, když odchází.

8.2.Pokud klientka  jedepryč  na  několik  dní,  také  službě nahlásíi  místo,  kde  budesdětmi pobývat.   Pokud   se   nemůževrátit   vnahlášeném   termínu, oznámí   to   pracovnicím prostřednictvím  telefonunebo  mailusdatem  návratu. Pracovnice  potvrdí  přijetí  omluvy buď telefonním kontaktem, či odpovědí na SMS nebo email. Neakceptujeme omluvy přes třetí osoby.

8.3.Klientky,    které    jsou    vAD    ubytované bez   dítěte,oznamujínepřítomnost    vAD sdostatečným předstihem, nejpozději do 22:00hod. danéhodne. Klientky pečující o dětioznamují  svou  nepřítomnost  vAD sdostatečným  předstihem,  nejpozději do  20:00  hod.daného dne.

8.4.Ubytování vAD PETRKLÍČ, o.p.s. bylo přiděleno v krizové bytové situaci. Pokud se klientkas dětmi bezdůvodně zdržujedlouhou dobu mimo AD (dlouhodobénávštěvy známých, příbuznýchapod.)bude klientce navrženo ukončení smlouvy, neboť bytová jednotka není dostatečně využívána a může být nabídnuta jinému zájemci, který se nachází v akutní tísni a naléhavě potřebuje ubytování.

8.5.Vpřípadě  3  a  více  denní  neodůvodněné  a  neomluvené  nepřítomnosti  klientky  může ředitelka rozhodnout o ukončení pobytu klientky i bez její přítomnosti.

8.6.Vpřípadě, že je uživatelka zaměstnána, je možné, aby na nezbytně nutnou dobu, která je stanovena  písemnou  dohodou  mezi  poskytovatelem  služby  a  klientkou,  vyčkalo  dítě  po návratu  ze  školy  příchodu  matky  (maximálně  však  4  hodiny).Bez  této  předem  sjednané dohody není možný samostatný pobyt dítěte vAD.

9.Návštěvy v AD

9.1.Klientkaje povinnaneprodleněohlásit pracovnici AD příchod a odchod každé návštěvy a nahlásit jména všech příchozích osob, které si pracovnice zapíše do knihy návštěv.

9.2.Návštěvy nemohou pobývat nebo se pohybovat ve všechprostorách azylového domu bez přítomnosti klientky.

9.3.Návštěvy  jsou  povinny  respektovat a dodržovat  DŘ  a nenarušovat soukromí  ostatních klientek a bez vyzvání mají zákaz vstupovat do jiných místností, než které jsou určeny pro přijetí návštěv.

9.4.Návštěvy zde nemohou nocovat,sprchovat se,klientkám není dovoleno využívat prádelnu pro praní oblečení osob neubytovaných v AD.

9.5.Pracovnice  může  znávštěvy  vyloučit  osobyhrubé,agresivní  nebo  podnapilé(nebo  pod vlivem  návykové  látky). Zároveň  je  znávštěvy  předem  vyloučen  partner,  který  na klientce nebo  dětech páchal  domácí  násilí,  které  bylo  důvodem  kpřijetí  do  azylového domu.

9.6.Délka   návštěvje   omezena návštěvními   hodinami, které jsou   o   víkendu   vrozpětí maximálně  dvou  hodin.  Tento  rozsah  mohou  klientky  využít  od  9:00do  19:00. Klientky jsou povinny tyto návštěvníhodiny dodržovat.

10.Bezpečí/Bezpečnost

10.1.Kouřenívcelé budově AD je přísně zakázáno(včetně kouření zokna nebo pod oknem). Prokouření je vyhrazeno místo pod pergolou na zahradě azylového domu.VADa jeho bezprostředním okolíplatí přísný zákaz manipulace sotevřeným ohněm a hořlavými látkami.

10.2.Klientky jsou povinny se vpřípadě vyhlášení poplachu, požáru nebo evakuacebudovyříditevakuačním plánem, požárními a poplachovýmisměrnicemi, které jsou vyvěšenynachodbách. Klientka a její děti jsou povinnyvtétosituaci dbát pokynůpracovniceve službě.

10.3.Platí přísný zákazneodborného zasahování do elektrických spotřebičů.

10.4.Pro pracovníkyavšechny ubytovanéplatí přísné dodržování mlčenlivostia zákaz rozšiřováníinformací o ostatních ubytovaných uvnitř i vně azylového domu spolu s informacemi o tom, kdo zdeje nebo bylubytovaný. Podávání informací o ubytovaných osobách cizí osobě je přísně zakázáno.

10.5.Klientkyi pracovnice se vůči ostatním dospělým osobám i dětem chovají vždy tak, aby nedocházelo ke snižování jejich důstojnosti, vytváření nepřátelského, ponižujícího, diskriminačního nebo zneklidňujícího prostředí.

10.6.Platí zákaz užívánítakového množství alkoholu, které by vedlo ke zhoršení komunikace sklientkouneboohrožení osobynebo zanedbání péče o dítě. Platí zákaz užívání omamných nebo návykových látek, stejně jako jejich přechovávánívprostorách azylového domu.Vprostorách AD je zákaz pobytu osob pod vlivem návykové látky. Platí zákaz přechovávání zbranívprostorách azylového domu.

10.7.Chování klientky, kterávykazuje známky požití alkoholunebo jiných omamných látek a vede ke zhoršení komunikace sklientkou nebozanedbání péče o dítě nebo agresivnímu jednání vůči okolí, jedůvodem kprovedení dechové zkoušky na detektoru alkoholu. Situaci vyhodnocuje službu konající pracovníka klientkamá povinnost sekvůli zajištěníbezpečí řídit dle pokynůtohoto pracovníka. Odmítnutí dechové zkoušky,přítomnost alkoholu (v míře nad 0,5‰), nebo chování pod vlivem menšího množství alkoholu, které vede ke zhoršení komunikace sklientkou, zanedbání péče o dítě neboagresivnímu jednání,bude považováno za porušení domovního řádu.

10.8.Pokud chování klientkyvykazuje známky vlivu návykové látky, či vznikne-li podezření, že může být pod vlivem návykové látky, je to důvodem pro provedení orientačního drogového testu zmoči klientky. Situaci vyhodnocuje službu konající pracovníka klientka má povinnost se kvůli zajištění bezpečí řídit pokyny tohoto pracovníka. Pokud klientka odmítne podstoupit drogový test, bude situace posuzována jako fakt, že nemohl být prokázán negativní výsledek testu a jedná se o porušení domovního řádu. Stejně tak se jedná o porušení domovního řádu, pokud výsledek drogového testu bude pozitivní.

10.9.Chovat či dočasně přechovávat domácí či jiná zvířatanenízhygienických důvodů povoleno vcelém areálu. Zákaz se netýká vodících či asistenčních psů.

10.10.Vpřípadě nemoci nemocní   omezí styk   sostatními   ve   společných   prostorách,   aby nedocházelo krozšiřování nákazy.

10.11.Infekční nebo parazitárníonemocnění (např. vši a svrab) je klientka povinnanahlásit ihnedpo   zjištění   pracovnici   a  dbát   jejích   pokynů.  Poté   platí   zákaz   pobytuve  společných prostoráchvčetně   bytových   jednotek   dalších   ubytovanýchaž   do   plného   vyléčení onemocnění.Personál  AD  nezajišťuje  zdravotnickou  ani  asistenční  službu,  nezodpovídá  za zdravotní stav ubytovaných ani za komplikace a rizika stím spojená.

11.Porušení Domovního řádu

11.1.Porušení Domovního řádu rozlišujeme dle závažnosti na méně závažné porušenía hrubé porušení Domovního řádu.Dle závažnosti klientka obdrží ústní či písemné napomenutí.

11.2.Pracovnice má povinnost provést záznam o každém porušení domovního řádu do záznamuSlužeba písemná upozornění na porušení domovního řádu evidovat. 

11.3.Při porušení Domovního řádu méně závažného charakterudochází nejdříve kdomluvě mezi službukonajícípracovnicía ubytovanou osobou. Nerespektování oprávněných připomínek pracovníků a zaopakované porušení Domovníhořádu méně závažného charakterubude uděleno ústní napomenutí.

11.4.Za porušení Domovního řáduse považuje všechno jednání, které je vrozporu sněkterým ustanovením platného Domovního řádu PETRKLÍČ, o.p.s. Zejména se jedná o:

Nedostatečná péče o dítě,
ponechán ídítěte mladšího 6 let v bytové jednotce nebo spol. prostoráchbez dozoru osoby, která o dítě pečuje,
oopakované neuspokojování základních potřeb dítěte vč. hygieny,
oohrožení  mravní  výchovy  dítěte  vč.  tolerovaného  záškoláctvídítěte  nebo  prostituce matkyodéletrvající nebo  opakovaný pobyt  matky  vnevyhovujícím  prostředí  pro  dítě,  které ohrožuje jeho zdravý vývoj,
otolerance   kčinnostem   dítěte   neodpovídajícím   jeho   věku –kouření,  
zneužívání alkoholu  nebo  návykových  látek,  krádeže, 
prostituce,  noční  nepřítomnost,školní absenceapod.

Nezaplacení úhrady za pobyt do 25. dne příslušného kalendářního měsíce.

Nedodržování   provozních   pravidel   jednotlivých   místností, ničení   inventáře   AD,neprovedení  úkliduspolečných  prostor  a  vyhýbání  se  povinností  súklidem  spojeným (vč. zametání sněhu, úklidu prostor zahradynebo prostor před AD).
Nedovolené stěhování nábytku vbytových jednotkách.
Neohlašování příchodu/odchodu svého, dětí nebo návštěvonedodržování návštěvních hodin,ouživatelkou tolerované nevhodné chovánínávštěvy vůči ostatním osobám,onenahlášení  absence do  22  hodin pro  klientky  ubytované  bez  dětí. Nedoručení omluvy jebráno jako nenahlášení absence,onenahlášení absence do 20 hodin pro klientky pečující o děti. Nedoručení omluvy je bráno jako nenahlášení absence,onávrat po 22 hodině bez předchozí domluvy spracovnicí.
Porušení bezpečnostních předpisů:onedovolené nebo nebezpečné zapojení elektrospotřebičů, oznemožnění  ohlášeného  přístupu  pracovnic  do  bytové  jednotky  vodůvodněných případech,opřechovávání zvířat vazylovém domě.
Nedodržování mlčenlivosti,
Opakované rušení noční klidu (doba od 22:00 –6:00)či nadměrný hlukve večerních či ranních hodinách,
Odmítání spolupráce uživatelky  se  sociální  pracovnicí  na  řešení  své  sociálně  nepříznivé situace: ovyhýbání  se  společným  schůzkámsklíčovou  pracovnicíve  stanoveném  termínu  bez předchozí   omluvy   vodůvodněném případě   (nemoc,   zaměstnání,   soudní   řízení, apod.),ovyhýbání   se   schůzkám   klientek   bez   předchozí   omluvy   vodůvodněném   případě (nemoc, zaměstnání, soudní řízení, apod.)oúmyslné  zkreslování  a  zatajování  informací  důležitých  pro  řešení  situace  klientky (např. zatajování dluhů, trestního řízení vůči ubytované osobě, sociálně-právních věcí vůči ubytovaným dětem).

12.Za hrubé  porušení  Domovního  řádu se  považují  3  ústní  napomenutí  za  porušení Domovního řádu nebo jednání v rozporu s ustanovením Domovního řádu.

Jedná se zejména o tyto oblasti:

nezaplacení  úhrady  za  pobytnebo  jiných  pohledávek  vůči  AD do  konce  příslušného kalendářního měsíce,
zanedbání péče o dítě vedoucík ohrožení dítětena zdraví nebo životě,opuštění dítěte matkou (ponechání dítěte v azylovém domě)bez řádné péče a dohledu jiné osoby,
úmyslné  neohlášení  výskytu  infekčního  onemocněnía  následného  neřešení  situace,(nebo nedodání lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti kpobytu nejpozději do 14 dní od zahájení pobytu),
odmítnutí dechovézkoušky, pobyt pod vlivem alkoholu v míře nad 0,5‰, chovánípod vlivem  menšího  množství  alkoholu,  které  vede  ke  zhoršení  komunikace,  zanedbání péče o dítě nebo agresivnímu jednání,
pobyt   uživatelky   pod   vlivem   návykové   látky, odmítnutí   klientky   podrobit   seorientačnímu  drogovému  testu, přechovávání,  užívání  či  výroba  drog  vprostorách azylového domu,
přechovávání zbraní vazylovém domě,
porušení požárních předpisů –kouřenímimo vyhrazené prostory,
3 a více denní neomluvená absence klientky,ubytování  cizí osoby,či  vpuštění  cizí  osoby  do  prostor  AD  bez  předchozího  souhlasu pracovnice,
poskytnutí informací o ohrožené osobě třetí straně,
úmyslné ničení majetku azylového domu,
manipulace sotevřeným ohněm či hořlavinami, manipulace se zbraněmi,
chování vůčiostatním osobám (včetně personálu AD), které zahrnuje:oslovní nebo fyzické napadení personálu, ostatních klientek nebo jejich dětí,oúmyslné  vytváření  nepřátelského  chování  vyvoláváním  konfliktů,  šířením  pomluv, naváděním kpodvodům,okrádeže  včetně  opakovaných  výpůjček  věcí  jiné  klientky  nebo  zařízení  bez  jejich souhlasu,opoškozování dobrého jména azylového domu,ošikanaadiskriminační chování.

13.Závěrečná ustanovení
13.1.Tento domovní řád byl projednán a schválen pracovním týmem PETRKLÍČ, o.p.s.
13.2.Domovnířád může být upravován nebo měněn na základě vzniklých potřeb. Projednávání a schvalování  navržených  změn  se  provádí  vpracovním  týmu  PETRKLÍČ,  o.p.s.  Se  změnami budou uživatelky vždy obeznámeny.

V Uherském Hradišti, Véskách, dne19.2.2020Bc. Kamila Nekolová, DiS.ředitelka

KDE NÁS najdete: