Na Krajině 44, 686 01 Uherské Hradiště – Vésky, Tel.: 572 503 675, Mobil: 774 730 176, e-mail: info@petrklicuh.cz

 • Pro potřeby domovního řádu se poskytovatelem rozumí azylový dům pro ženy a matky s dětmi, PETRKLÍČ, o.p.s., (právnická osoba, která má oprávnění poskytovat sociální služby) - dále jen jako AD.
 • Uživatelem/klientem se pro potřeby domovního řádu rozumí osoba, které je poskytována sociální služba, konkrétně pro sociální službu azylový dům pro ženy a matky s dětmi se uživatelem rozumí žena, která patří do cílové skupiny poskytované sociální služby.
 • Domovní řád je závazný (viz. smlouva o ubytování) pro všechny ubytované uživatelky a děti azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. PETRKLÍČ, Na Krajině 44, Uherské Hradiště – Vésky.
 • Domovní řád je nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí ubytování a v případě jeho nedodržování může být ze strany poskytovatele uživatelce vysloveno „upozornění na porušení DŘ“, na jehož základě může být pobyt uživatelky v AD ukončen.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny a doplňky tohoto Domovního řádu. Platná pro všechny obyvatele je vždy jeho poslední verze, kterou dodržují.
 • Jako doplněk Domovního řádu slouží Informační manuál, který obdrží každá klientka /žadatelka a který je dostupný i na webových stránkách AD.

1.      Ubytování, platba nájmu

 1. Nájemné za pobyt se vypočítává dle ceníku viz. příloha. Úhrada probíhá na základě vystavené faktury za daný kalendářní měsíc. Pokud není platba uhrazena do 25. dne kalendářního měsíce, je to důvodem k předání výzvy k úhradě nájmu a udělení ústního napomenutí.
 2. Pokud není platba nájmu uhrazena do posledního dne v měsíci, je to důvodem k udělení písemného napomenutí za hrubé porušení DŘ, které může být důvodem k zahájení jednání o ukončení pobytu.

2.      Užívání bytových jednotek

 1. Klientka nese za svou bytovou jednotku plnou zodpovědnost. Je povinna udržovat čistotu, chránit majetek a vybavení před zničením, zacházet šetrně se svěřenými věcmi, nestěhovat a nepoškozovat nábytek, dveře a stěny samolepkami, kresbami, neplýtvat elektrickou energií, vodou ani teplem.
 2. Závadu nebo poškození vybavení bytu nebo společných prostor hlásí klientky neprodleně (i mimo měsíční kontroly závad) za účelem zajištění bezpečnosti nebo opravy škody. Zároveň se klientka s pracovnicí dohodne, jakým způsobem bude oprava škody provedena nebo uhrazen poničený majetek (hotově nebo odečtením z vratné kauce při ukončení pobytu).
 3. Při odchodu z AD na noc a déle klientka vypne ze zásuvky elektrické spotřebiče (mimo lednice). Pokud bude pryč dva a více dní, pak i otočí vypínač bojleru do polohy 0 a sníží topení, zavře okna v bytě a vynese odpadky. Poté klientka požádá pracovnici o kontrolu BJ, kdy jí oznámí svůj odjezd, příp. adresu pobytu dětí.

3.       Užívání společných prostor AD

 1. Do společných prostor patří: zahrada, společenská místnost, chodby, kočárkárna, prádelna a kuchyňka. Tyto místnosti mají svá pravidla užívání, která klientky i jejich děti dodržují. Klíče od kuchyňky, prádelny nebo společenské místnosti vydávají pracovnice dospělé osobě, která následně odpovídá za pořádek a neponičený stav věcí v dané místnosti. Pokud zjistí nějaké poškození v místnosti či nepořádek po předchozí klientce, je povinna to oznámit v kanceláři soc. pracovníků. V opačném případě bude náprava vyžadována po dané klientce.
 2. Pro praní prádla mohou klientky používat pračky, které jsou majetkem AD. Po doprání pračku vyčistí (zásobník na prací prášek i buben pračky) od zbytku pracího prášku a nečistot (nití, vlasů apod.). Platí stejně i pro sušičku. Do prádelny nemají přístup děti.
 3. Platí zákaz vstupu do provozních místností (kotelna, sklad, půda, sklep) a zákaz vstupu bez vyzvání do kanceláře soc. pracovnic nebo ředitelky.
 4. Klientka je povinna dodržovat noční klid, který trvá od 22:00 do 6:00. V době mezi 6hod. a 8hod. je klientka povinna regulovat hluk a chování své a svých dětí takovým způsobem, aby nedocházelo k rušení provozu AD a ostatních ubytovaných. Po 20hod. by se neměly matky s dětmi již nadměrně zdržovat na zahradě a chodbách (vzhledem k uspávání malých dětí a přípravě dětí na další školní den).

4.       Úklid

 1. Klientky jsou povinny udržovat čistotu a pořádek po sobě i svých dětech. Úklid a celkovou čistotu přidělené bytové jednotky a společných prostor si zajišťují samy svými čistícími prostředky, a to včetně prostoru před AD a sezónního úklidu (hrabání listí, odmetání sněhu, atd.).
 2. Během celého týdne zodpovídají za čistotu společných prostor klientky, které se střídají postupně v pravidelném týdenním úklidu. Čistě uklizené společné prostory klientky předávají pracovnici na službě vždy v neděli v době mezi 17 hod. a 18 hod.

5.       Elektrické spotřebiče

 1. Klientky mohou užívat své elektrospotřebiče (televizor, vysavač atd.), které ale musí být buď v záruce s platným záručním listem, nebo mít provedenou platnou revizi o bezpečnosti jejich provozu, kterou si uživatelky zajišťují samy a na vlastní náklady.

6.       Péče o dítě

 1. Podmínkou pobytu v AD je řádná a všestranná péče matky o dítě. Matka je povinna dítěti zajišťovat všechny biologické potřeby (jako je průběžná hygiena, stravování, jeho ošacení apod.). Základní povinností je dále i zajištění pravidelné školní docházky dítěte. Zároveň je klientka povinna dbát o hygienu svou vlastní. Matka má také usilovat o vytvoření klidného a láskyplného prostředí pro své dítě (děti).
 2. Matky dbají na dodržování domovního řádu svými dětmi. Musí mít přehled o pohybu svých dětí v prostorech AD, aby nedošlo k porušení bezpečnosti či ničení majetku AD.
 3. Pracovnice nepřebírají zodpovědnost za děti klientek, které nemohou v prostorách azylového domu zůstat samy bez dozoru.
 4. Děti si mohou klientky hlídat mezi sebou. Hlídání dětí si klientky domlouvají pouze v AD, kdy tuto skutečnost oznámí pracovnici a stvrdí hlídání podpisem obou stran. S výjimkou pravidelných nočních pracovních směn není dovoleno hlídání dětí jiné klientce přes noc.
 5. Hlídání nezl. dítěte rodinným příslušníkem či samostatný pobyt dítěte v AD je možný pouze výjimečně, na základě předchozí písemné dohody poskytovatele služby a klientky.

7.       Řešení sociálně nepříznivé situace

 1. Aby byl pobyt v azylovém domě smysluplný, je třeba, aby klientka spolu se sociální pracovnicí pracovala na řešení své nepříznivé situace během společných a předem domluvených schůzek (individuálních plánech). Nebude-li řešit svou sociálně nepříznivou situaci, protože nechce nebo už ze svého pohledu nemá co řešit, důvody k využití této sociální služby pominuly a pobyt může být ukončen ze strany poskytovatele služby i předčasně.
 2. Aktivita řešit svou situaci za podpory nebo pomoci sociální pracovnice a účast na společných schůzkách klientek jsou podmínky pobytu. Klientka se může z účasti na schůzce klientek nebo s klíčovou pracovnicí s dostatečným předstihem omluvit z důležitých důvodů jako je nemoc, zaměstnání, soudní jednání, apod.
 3. Klientky mají k dispozici počítač s připojením na internet, který mohou využívat při řešení své sociální situace a jejich děti při vypracovávání domácích úkolů. V celém objektu je k dispozici wifi připojení.

8.       Příchody / odchody z AD v průběhu pobytu

 1. Je třeba, aby klientka nebo její děti nahlásily službě vždy svůj odchod a taky příchod zpět do azylového domu a odevzdaly klíče od bytu, když odchází.
 2. Pokud klientka jede pryč na několik dní, také službě nahlásí i místo, kde bude s dětmi pobývat. Pokud se nemůže vrátit v nahlášeném termínu, oznámí to pracovnicím prostřednictvím telefonu nebo mailu s datem návratu. Pracovnice potvrdí přijetí omluvy buď telefonním kontaktem, či odpovědí na SMS nebo email. Neakceptujeme omluvy přes třetí osoby.
 3. Klientky, které jsou v AD ubytované bez dítěte, oznamují nepřítomnost v AD s dostatečným předstihem, nejpozději do 22:00 hod. daného dne. Klientky pečující o děti oznamují svou nepřítomnost v AD s dostatečným předstihem, nejpozději do 20:00 hod. daného dne.
 4. Ubytování v AD PETRKLÍČ, o.p.s. bylo přiděleno v krizové bytové situaci. Pokud se klientka s dětmi bezdůvodně zdržuje dlouhou dobu mimo AD (dlouhodobé návštěvy známých, příbuzných apod.) bude klientce navrženo ukončení smlouvy, neboť bytová jednotka není dostatečně využívána a může být nabídnuta jinému zájemci, který se nachází v akutní tísni a naléhavě potřebuje ubytování.
 5. V případě 3 a více denní neodůvodněné a neomluvené nepřítomnosti klientky může ředitelka rozhodnout o ukončení pobytu klientky i bez její přítomnosti.
 6. V případě, že je uživatelka zaměstnána, je možné, aby na nezbytně nutnou dobu, která je stanovena písemnou dohodou mezi poskytovatelem služby a klientkou, vyčkalo dítě po návratu ze školy příchodu matky (maximálně však 4 hodiny). Bez této předem sjednané dohody není možný samostatný pobyt dítěte v AD.

9.       Návštěvy v AD

 1. Klientka je povinna neprodleně ohlásit pracovnici AD příchod a odchod každé návštěvy a nahlásit jména všech příchozích osob, které si pracovnice zapíše do knihy návštěv.
 2. Návštěvy nemohou pobývat nebo se pohybovat ve všech prostorách azylového domu bez přítomnosti klientky.
 3. Návštěvy jsou povinny respektovat a dodržovat DŘ a nenarušovat soukromí ostatních klientek a bez vyzvání mají zákaz vstupovat do jiných místností, než které jsou určeny pro přijetí návštěv.
 4. Návštěvy zde nemohou nocovat, sprchovat se, klientkám není dovoleno využívat prádelnu pro praní oblečení osob neubytovaných v AD.
 5. Pracovnice může z návštěvy vyloučit osoby hrubé, agresivní nebo podnapilé (nebo pod vlivem návykové látky). Dle závažnosti má ředitelka spolu s personálem AD možnost zakázat této osobě další vstup do prostorů AD. V případě neuposlechnutí se volá Policie ČR. Zároveň je z návštěvy předem vyloučen partner, který na klientce nebo dětech páchal domácí násilí, které bylo důvodem k přijetí do azylového domu.
 6. Délka návštěv je omezena návštěvními hodinami, které jsou ve středu a o víkendu v rozpětí maximálně dvou hodin. Tento rozsah mohou klientky využít od 9:00 do 19:00. Klientky jsou povinny tyto návštěvní hodiny dodržovat.

10.      Bezpečí / Bezpečnost

 1. Kouření v celé budově AD je přísně zakázáno (včetně kouření z okna nebo pod oknem). Pro kouření je vyhrazeno místo pod pergolou na zahradě azylového domu. V AD a jeho bezprostředním okolí platí přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm a hořlavými látkami.
 2. Klientky jsou povinny se v případě vyhlášení poplachu, požáru nebo evakuace budovy řídit evakuačním plánem, požárními a poplachovými směrnicemi, které jsou vyvěšeny na chodbách. Klientka a její děti jsou povinny v této situaci dbát pokynů pracovnice ve službě.
 3. Platí přísný zákaz neodborného zasahování do elektrických spotřebičů.
 4. Pro pracovníky a všechny ubytované platí přísné dodržování mlčenlivosti a zákaz rozšiřování informací o ostatních ubytovaných uvnitř i vně azylového domu spolu s informacemi o tom, kdo zde je nebo byl ubytovaný. Podávání informací o ubytovaných osobách cizí osobě je přísně zakázáno.
 5. Klientky i pracovnice se vůči ostatním dospělým osobám i dětem chovají vždy tak, aby nedocházelo ke snižování jejich důstojnosti, vytváření nepřátelského, ponižujícího, diskriminačního nebo zneklidňujícího prostředí.
 6. Pokud klientka jeví známky požití alkoholu, (který je ověřen dechovou zkouškou v přítomnosti další zletilé osoby) a její chování vede ke zhoršené komunikaci, koordinaci, k zanedbání péče o dítě nebo agresivnímu jednání, jedná se o porušení Vnitřních pravidel AD.
 7. Pokud chování klientky opakovaně vykazuje známky vlivu užití návykové látky (nealkoholové drogy mimo cigarety), či vznikne-li podezření, že může být klientka pod vlivem návykové látky z důvodu vykazování zhoršené komunikace, či koordinace, zanedbání péče o dítě, agresivního jednání, jedná se o porušení Vnitřních pravidel AD.
 8. Platí zákaz přechovávání nelegálních návykových látek v prostorech AD
 9. Platí zákaz přechovávání zbraní v prostorách azylového domu.
 10. Chovat či dočasně přechovávat domácí či jiná zvířata není z hygienických důvodů povoleno v celém areálu. Zákaz se netýká vodících či asistenčních psů.
 11. V případě nemoci nemocní omezí styk s ostatními ve společných prostorách, aby nedocházelo k rozšiřování nákazy.
 12. V případě nemoci (např. průjmová onemocnění, zvracení, teploty, neštovice, jiná infekční – onemocnění Covid-19), svrabu, vší je klientka dané povinna nahlásit ihned po zjištění pracovnici a dbát jejích pokynů. U nařízené karantény nebo izolace u klientky či jejího dítěte je nutné, aby pobývali ve své bytové jednotce nekontaktovaly se s jinými osobami. Osoby, které nejsou v karanténě toto respektují a osobu v karanténě nebo izolaci nenavštěvují. Personál AD nezajišťuje zdravotnickou ani asistenční službu, nezodpovídá za zdravotní stav ubytovaných ani za komplikace a rizika s tím spojená.

11.      Porušení Domovního řádu

 1. Porušení Domovního řádu rozlišujeme dle závažnosti na méně závažné porušení a hrubé porušení Domovního řádu. Dle závažnosti klientka obdrží ústní či písemné napomenutí.
 2. Pracovnice má povinnost provést záznam o každém porušení domovního řádu do záznamu Služeb a písemná upozornění na porušení domovního řádu evidovat.
 3. Při porušení Domovního řádu méně závažného charakteru dochází nejdříve k domluvě mezi službu konající pracovnicí a ubytovanou osobou. Nerespektování oprávněných připomínek pracovníků a za opakované porušení Domovního řádu méně závažného charakteru bude uděleno ústní napomenutí.
 4. Za porušení Domovního řádu se považuje všechno jednání, které je v rozporu s některým ustanovením platného Domovního řádu PETRKLÍČ, o.p.s. Zejména se jedná o:
 • Nedostatečná péče o dítě,
  • ponechání dítěte mladšího 6 let v bytové jednotce nebo spol. prostorách bez dozoru osoby, která o dítě pečuje,
  • opakované neuspokojování základních potřeb dítěte vč. hygieny,
  • ohrožení mravní výchovy dítěte vč. tolerovaného záškoláctví dítěte nebo prostituce matky
  • déletrvající nebo opakovaný pobyt matky v nevyhovujícím prostředí pro dítě, které ohrožuje jeho zdravý vývoj,
  • tolerance k činnostem dítěte neodpovídajícím jeho věku – kouření, zneužívání alkoholu nebo návykových látek, krádeže, prostituce, noční nepřítomnost, školní absence apod.
 • Nezaplacení úhrady za pobyt do 25. dne příslušného kalendářního měsíce.
 • Nedodržování provozních pravidel jednotlivých místností, ničení inventáře AD, neprovedení úklidu společných prostor a vyhýbání se povinností s úklidem spojeným (vč. zametání sněhu, úklidu prostor zahrady nebo prostor před AD).
 • Nedovolené stěhování nábytku v bytových jednotkách
 • Neohlašování příchodu/odchodu svého, dětí nebo návštěv
  • nedodržování návštěvních hodin,
  • uživatelkou tolerované nevhodné chování návštěvy vůči ostatním osobám,
  • nenahlášení absence do 22 hodin pro klientky ubytované bez dětí. Nedoručení omluvy je bráno jako nenahlášení absence,
  • nenahlášení absence do 20 hodin pro klientky pečující o děti. Nedoručení omluvy je bráno jako nenahlášení absence,
  • návrat po 22 hodině bez předchozí domluvy s pracovnicí.
 • Porušení bezpečnostních předpisů:
  • nedovolené nebo nebezpečné zapojení elektrospotřebičů,
  • znemožnění ohlášeného přístupu pracovnic do bytové jednotky v odůvodněných případech,
  • přechovávání zvířat v azylovém domě.
 • Nedodržování mlčenlivosti,
 • Opakované rušení noční klidu (doba od 22:00 – 6:00) či nadměrný hluk ve večerních či ranních hodinách,
 • Odmítání spolupráce uživatelky se sociální pracovnicí na řešení své sociálně nepříznivé situace:
  • vyhýbání se společným schůzkám s klíčovou pracovnicí ve stanoveném termínu bez předchozí omluvy v odůvodněném případě (nemoc, zaměstnání, soudní řízení, apod.),
  • vyhýbání se schůzkám klientek bez předchozí omluvy v odůvodněném případě (nemoc, zaměstnání, soudní řízení, apod.)
  • úmyslné zkreslování a zatajování informací důležitých pro řešení situace klientky (např. zatajování dluhů, trestního řízení vůči ubytované osobě, sociálně-právních věcí vůči ubytovaným dětem).

12.      Za hrubé porušení Domovního řádu se považují 3 ústní napomenutí za porušení Domovního řádu nebo jednání v rozporu s ustanovením Domovního řádu. Jedná se zejména o tyto oblasti:

 • nezaplacení úhrady za pobyt nebo jiných pohledávek vůči AD do konce příslušného kalendářního měsíce,
 • zanedbání péče o dítě vedoucí k ohrožení dítěte na zdraví nebo životě,
 • opuštění dítěte matkou (ponechání dítěte v azylovém domě) bez řádné péče a dohledu jiné osoby,
 • úmyslné neohlášení výskytu infekčního onemocnění a následného neřešení situace, (nebo nedodání lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k pobytu nejpozději do 14 dní od zahájení pobytu),
 • opakované požívání alkoholických nápojů, drog nebo příchodu do AD pod jejich viditelným vlivem, a to v případě, kdy klientka odmítá tuto skutečnost řešit v rámci svého individuálního plánu
 • přechovávání zbraní v azylovém domě,
 • porušení požárních předpisů – kouření mimo vyhrazené prostory,
 • 3 a více denní neomluvená absence klientky,
 • ubytování cizí osoby, či vpuštění cizí osoby do prostor AD bez předchozího souhlasu pracovnice,
 • poskytnutí informací o ohrožené osobě třetí straně,
 • úmyslné ničení majetku azylového domu,
 • manipulace s otevřeným ohněm či hořlavinami, manipulace se zbraněmi,
 • chování vůči ostatním osobám (včetně personálu AD), které zahrnuje:
  • slovní nebo fyzické napadení personálu, ostatních klientek nebo jejich dětí,
  • úmyslné vytváření nepřátelského chování vyvoláváním konfliktů, šířením pomluv, naváděním k podvodům,
  • krádeže včetně opakovaných výpůjček věcí jiné klientky nebo zařízení bez jejich souhlasu,
  • poškozování dobrého jména azylového domu,
  • šikana a diskriminační chování.

13.      Závěrečná ustanovení

 1. Tento domovní řád byl projednán a schválen pracovním týmem PETRKLÍČ, o.p.s.
 2. Domovní řád může být upravován nebo měněn na základě vzniklých potřeb. Projednávání a schvalování navržených změn se provádí v pracovním týmu PETRKLÍČ, o.p.s. Se změnami budou uživatelky vždy obeznámeny.


V Uherském Hradišti, Véskách, dne 1.6.2022

Bc. Kamila Nekolová, DiS.
ředitelka

 

PŘÍLOHA DOMOVNÍHO ŘÁDU Č. 1

CENÍK SLUŽBY


 
Výše úhrad je stanovena v souladu s nařízením Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, která stanoví maximální úhrady v azylových domech. Úhrada nájmu je za každý i započatý den.
Za matku se považuje každá zletilá žena ubytovaná s dítětem. Za dítě se považuje každé nezaopatřené dítě dle §11 zákona č. 117/1995 Sb., o státní soc. podpoře.


cena pobytu
žena bez dětí nebo těhotná žena            150,-Kč/ den
matka                                                              120,- Kč /den
1. dítě ubytované s matkou                        90,- Kč/ den
 

celková cena za měsíc pobytu

Žena bez dětí za 30 dní 4.500,- Kč
Žena bez dětí za 31 dní 4.650,- Kč
Matka + 1 dítě za 30 dní  6.300,- Kč
Matka + 1 dítě za 31 dní  6.510,- Kč
Matka + 2 děti za 30 dní  9.000,- Kč
Matka + 2 děti za 31 dní   9.300,- Kč
Matka + 3 děti za 30 dní  11.700,- Kč
Matka + 3 děti za 31 dní  12.090,- Kč
Matka + 4 děti za 30 dní  14.400,- Kč
Matka + 4 děti za 31 dní  14.880,- Kč


cena služeb spojených s pobytem
 • praní prádla o obsahu jedné pračky: 20,-Kč/ praní
 • sušení prádla o obsahu jedné sušičky: 30,-Kč/sušení
 • tisk 1 strana A4 černobíle 2,- Kč/ strana
 • tisk 1 strana A4 barevně 10,- Kč/strana
 • kopie 1 strana A4 černobíle 2,- Kč/ strana
 • kopie 1 strana A4 barevně 10,- Kč/strana
 • revize elektrospotřebičů od 8 a více kusů 50,-Kč/kus

další služby bez poplatku
 • zapůjčení dalšího inventáře (sportovní potřeby, kuchyňské vybavení, žehlicí prkna, sušáky na prádlo, ložní prádlo, postýlka, vysavač, jízdní kolo, knihy, šicí stroj, atd.)
 • využití počítače s přístupem na internet
 • v nezbytně nutných situacích můžete využít telefonní linku AD


V Uherském Hradišti – Véskách dne: 1. 1. 2023

Bc. Kamila Nekolová
ředitelka


PŘÍLOHA DOMOVNÍHO ŘÁDU Č. 2

 KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ DLE DOMOVNÍHO ŘÁDU


 

ADRESÁŘ pro podávání stížností
 

Seznam pracovnic a jejich oprávnění k vyřizování stížností:

Bc. Kamila Nekolová, DiS., ředitelka, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
- oprávněná k přijetí a vyřízení stížností na provoz AD, způsob poskytování služby, kvalitu poskytované služby, zaměstnance AD, a ostatní uživatelky. Řeší také odvolání proti stížnosti vyřízené vedoucí sociální pracovnicí.

Mgr. Lenka Horčicová, vedoucí sociální pracovnice
- oprávněná k přijetí a vyřízení stížností na provoz AD, způsob poskytování služby, kvalitu poskytované služby, zaměstnance AD a ostatní uživatelky. Řeší také odvolání proti stížnosti vyřízené sociální pracovnicí.

Bc. Iva Hošková, sociální pracovnice
- oprávněná k přijetí a vyřízení stížností na provoz AD, způsob poskytování služby, kvalitu poskytované služby a ostatní uživatelky.

Bc. Veronika Svitáková, DiS., sociální pracovnice
- oprávněná k přijetí a vyřízení stížností na provoz AD, způsob poskytování služby, kvalitu poskytované služby a ostatní uživatelky.

Mgr. Nikol Horníčková Grebeníčková, sociální pracovnice
- oprávněná k přijetí a vyřízení stížností na provoz AD, způsob poskytování služby, kvalitu poskytované služby a ostatní uživatelky.

Jana Chmelařová, DiS., sociální pracovnice
- oprávněná k přijetí a vyřízení stížností na provoz AD, způsob poskytování služby, kvalitu poskytované služby a ostatní uživatelky.

Lada Vojtková, pracovnice v sociálních službách
- oprávněná k přijetí a vyřízení stížností na provoz AD, způsob poskytování služby, kvalitu poskytované služby a ostatní uživatelky.

 

Kontakty na pracovnice:
PETRKLÍČ, o.p.s., azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Na Krajině 44
Uherské Hradiště – Vésky, 686 01
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: 572 503 675, 774 730 176ADRESÁŘ pro podávání stížností

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti, podnětu či připomínky v azylovém domě, nebo pokud si zde nechce stěžovat, může se stěžovatel domáhat svých práv, či se odvolat také na následující instituce:
 

Předseda správní rady o.p.s. PETRKLÍČ
Ing. Čestmír Bouda
Řeší také odvolání proti vyřízení stížnosti ředitelkou azylového domu a stížnosti na ředitelku AD.
Město Uherské Hradiště
Městský úřad
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště
Tel.: 572525106
E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Město Uherské Hradiště
Městský úřad
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště
Telefon: +420572525111
Fax: +420572551071
Email (podatelna): Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
+420 577 043 111
+420 577 043 202
www.kr-zlinsky.cz Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
MPSV ČR
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
Telefon: +420221921111
 
Veřejný ochránce práv
JUDr. Stanislav Křeček
Údolní 39
602 00 Brno
E-mail: podatelnaochrance.cz
Telefonická informační linka: (+420) 542 542 888
Telefon – ústředna: (+420) 542 542 111
Fax: (+420) 542 542 112
 
Český helsinský výbor
Štefánikova 21
150 00 Praha 5
(budova Úřadu práce MČ Praha 5, 1. patro)
E-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kancelář
Tel.: 257 221 142 nebo 602 646
 

 

V Uherském Hradišti – Véskách dne: 1. 6. 2022

Bc. Kamila Nekolová
ředitelka

KDE NÁS najdete: